Contest organizing committee
大赛组委会
                                                                    

如有报名、支付及反馈等各类问题,欢迎致电组委会。

“蓝极杯”中国摩托艇公开赛组委会电话:0755-23992429